Lärarfortbildningsdagen LU 2021

Vi hoppas kunna anordna en normal fortbildningsdag i år! 

Fredagen den 29 oktober 2021 (V43) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med Skånes kommuner FoU Skola, på en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av framstående forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen.

Fortbildningsdagen kommer att börja klockan 9:00 och slutar klockan 16:00. Ni väljer en aktivitet för förmiddagen och en aktivitet för eftermiddagen. Valbara aktiviteter kommer snart att annonseras här. 

Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning. 

Sista dag för anmälan: 24 oktober, 2021.

Då antal platser är begränsat i kurserna, fördelas plasterna efter den tidpunkten som anmälan har skett.

Det kostar 250 kr/lärare (inkl. lunch och fika) att delta på fortbildningsdagen.

Kontakt

Martin Lundqvist 
marlusphere@gmail.com 


Information om Lärarfortbildningsdagen hittar du också på Facebook.
 


Lärarfortbildningsdagens aktiviteter


Fortbildningskurser förmiddagen, kl. 09.00 - 12.00


Fåglars energiomsättning och ekologi – vad vet man och hur kan vi undersöka detta i skolan? och Hur förbereder sig naturen inför vintern?
  

Målgrupp: rekommenderat för lärare åk F – 9
Kursledare: Fredrik Andreasson, Evolutionär ekologi, Lunds universitet och Carolina Lindeblad, Naturskolan
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Inne och utanför kemicentrum. Aktiviteterna kommer att vara både ute och inne så kläder efter väder.
Max antal deltagare: 20
 

Program

Under förmiddagen kommer du få med dig aktuell forskning om småfåglars energiomsättning och metoder för att arbeta med aktiviteter utomhus kopplat till fåglars ekologi. 

Fredrik Andreasson är evolutionär ekolog och arbetar med ekofysiologi och termofysiologi. Han har utforskat frilevande blåmesars och talgoxars energiomsättning i kalla och varma miljöer. Under föreläsningen kommer han lyfta frågor som; Vad avgör en liten fågels kroppstemperatur under en kall vinternatt? Riskerar föräldrar överhettning när de arbetar hårt med att mata sina ungar under häckning? Hur påverkar pågående klimatförändringar fåglars ekologi och fysiologi?

Carolina Lindeblad är naturskolepedagog på Naturskolan i Lund och arbetar med att förmedla hur undervisning kan ske utomhus med sinnliga aktiviteter och egna upptäckter som stöd till lärande. Hon kommer att hålla i ett pass utomhus då du får genomföra aktiviteter och undersökningar som knyter an till temat fåglars ämnesomsättning och ekologi. Under passet får du chans att utbyta erfarenheter och diskutera med kollegor hur aktiviteterna koppla till läroplanen. Carolina delar också med sig av hur de har arbetat med fågelbordsövervakning för skolor och förskolor i Lunds kommun. 


Artificiell Intelligens   

Målgrupp: rekommenderat för lärare åk 7 – 9 och gymnasiet.
Kursledare: Sonja Aits, Lunds universitets cancercentrum och Ida Rasmark, Vattenhallen Science Center.
Plats: Vattenhallen Science Center.
Max antal deltagare: 20
 

Program 

Text kommer snart.


Colours for energy - Part 1 – What is in light? (in English)

Target group: recommended for teachers in grades 7 - 9 and upper secondary school.
Course leader: Jens Uhlig, Division of Chemical Physics, Lund University with colleague.
Place: Kemicentrum
Maximum number of participants: 20 
Other information: Build your own high-quality optical absorption and emission spectrometer for ~150 SEK.
 

Programme

This program will provide examples and deployable experiments for:

 • Physics: Geometric optics, Ray optics, Solar energy, Spectroscopy, Atomic configurations, Colours, Photography
 • Chemistry: Spectroscopy, Colours, Atomic configurations
   

Combination Part 1 & Part 2 of Colours for energy

Each of the two parts is freestanding and can be taken separate, combined they offer a deeper understanding of the principles of energy generation and could serve for an advanced project in Gymnasium 

In this program we discuss the collection/content of light and colours. The core of this idea is to let the students assemble and/or use a high-resolution photo-spectrometer and understand the secrets of colours and light. Through the coupling to the colours of e.g. organic metal complexes this finds fruitful applications for the discussion of many physical and chemical concepts.

We have developed a simple set of optical components that form a high-quality optical absorption and emission spectrometer. The LED’s, lenses and transmission gratings bought from typical online stores (here amazon) in bulk for 1-2 Euro/piece and are flexibly mounted on cheap wooden posts in a set for ~12 Euro/student. As such the students move the components on the table in two dimensions, controlling the light and assemble high quality absorption and emission spectrometer that can have multiple channels. The spectra are projected onto a white screen and can be observed by the eye or recorded and processed via any camera. The strength of the setup is its flexibility for deployment in many age classes. One can discuss e.g. the spectra of different light sources, the coupling between absorption spectra and scattered/transmitted colour, to the emission spectrum from different agents. 

In the second part of this program we will discuss a few ways how to concentrate and use solar energy (using e.g. Ikea salad bowls and Stirling motors), the component and usage of different spectral components of the light spectrum finish by discussing a few useful colours that couple the oxidation state/their electronic configuration of metals to their colour.


European Spallation Source, ESS (in English)

Target group: recommended for teachers in grades 7 - 9 and high school.
Course leader: Joanna Lewis, ESS.
Place: Kemicentrum
Maximum number of participants: 20 
 

Programme 

With the European Spallation Source currently under construction outside Lund, Sweden will soon be home to the world’s most powerful particle accelerator, which will be used to produce neutrons, allowing researchers from all over the world to look more closely at materials, atoms and interactions, than ever before.  As a tool of the future, today’s school students could join many hundreds of people who will work here in the coming decades when it is leading the way as a major international Research Facility.

Jo Lewis, Public Engagement lead at ESS in Lund, will introduce th ESS and outline her plans for producing curriculum-linked resources for teachers across Sweden and elsewhere, to use in your own classrooms. Then you will get a chance to try out AcceleratAR - an app they are trialling in schools in conjunction with the University of Liverpoo and Malmö Universitet. This uses simple folder paper cubes and a free app to create an Augmented Reality world where pupils can interact with particles, radiation, detectors, magnetism and particle accelerator components in a safe and creative virtual environment.
 


Jorden och klimatet 

Målgrupp: rekommenderat för lärare åk 4 – 9
Kursledare: Johan Gren, Ph.D. Geologi och Rolf Niemann, pedagog vid Vattenhallen Science Center. 
Plats: Vattenhallen Science Center
Max antal deltagare: 20
 

Program

 • Föreläsning om jorden och klimatet ur ett historisk perspektiv, Johan Gren. 
 • Vattenhallens utställning om "Jorden och klimatet genom tiderna".
 • Enkla klimatlaborationer.
 • Miljöprogrammering.
 • Laboration om vindkraft.
 • Diskussion och utvärderingFortbildningskurser eftermiddagen, kl. 13.00 - 16.00


Partiklar och luftkvalitet 

Målgrupp: rekommenderas för lärare åk 7 – 9 och gymnasiet
Kursledare: Christina Isaxon, Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet
Plats: IKDC, Lunds universitet
Max antal deltagare: 20
 

Luften är fri: partiklarna du får på köpet när du andas

Vi kan inte leva utan syret i luften som vi andas, men luften är också full av olika partiklar, så kallade aerosolpartiklar, som vi får i oss på köpet när vi andas. Dessa partiklar genereras naturligt av vinden, när vågor bryts, i vulkanutbrott och i kemiska reaktioner av biogena gaser i atmosfären. Aerosolpartiklar genereras också av oss människor, exempel på sådana källor till partiklar är förbränning av fossila bränslen, industri, sophantering och jordbruk.  Partiklarna i luften påverkar oss varje dag, till exempel kan aerosolpartiklar som innehåller virus och bakterier sprida smittor. Dålig luftkvalitet är direkt kopplad till miljontals dödsfall och världshälsoorganisationen uppskattar att luftföroreningar dödar fler än alla andra typer av föroreningar tillsammans. Samtidigt påverkar aerosolpartiklar klimatet genom att absorbera och reflektera inkommande strålning, och spelar en nyckelroll för molnbildning.

Under denna fortbildningsdag kommer vi ägna oss åt några exempel på aerosolpartiklar, vart dessa partiklar kommer ifrån och hur de påverkar människor och miljö. Vi kommer ge en introducerande föreläsning om partiklarna i luften som omger oss. Därefter kommer vi tillsammans genomföra ett par laborationer som demonstrerar partiklarnas källor, storlek och koncentration, samt hur partiklarna påverkar människors hälsa och atmosfären. 

I korthet vad vi kommer titta på:

 • Allmän introduktion om aerosolpartiklar i luften omkring oss.
 • Biologiska aerosolpartiklar och smittspridning.
 • Från skogsbränder till avgasrör.
 • Hur mycket partiklar fastnar i våra lungor?
 • Hälsoeffekter av aerosolpartiklar.
   

Medicinsk strålningsfysik – strålbehandling i teori och praktik

Målgrupp: rekommenderas för lärare på gymnasiet
Kursledare: Crister Ceberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet
Plats: Lunds universitetssjukhus 
Max antal deltagare: 12
 

Program 

Medicinsk strålningsfysik handlar om strålningens växelverkan och biologiska effekter, och ger den tvärvetenskapliga grunden för att optimera användningen av strålning inom hälso- och sjukvård för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Vi utbildar legitimerade sjukhusfysiker, som är sjukvårdens och samhällets experter på strålningstillämpningar och strålskydd, och som arbetar nära tillsammans med annan vårdpersonal bland annat inom strålskydd, strålbehandling, röntgen, MR-avbildning, samt nukleärmedicin. 

Under denna fortbildningsdag kommer vi att ägna oss åt ett exempel på strålbehandling, där joniserande strålning används för att behandla en cancersjuk patient. Vi börjar med en inledande föreläsning, där vi beskriver de fysikaliska och strålningsbiologiska grunderna för strålbehandling, såväl som de avancerade tekniker och dynamiska behandlingsmetoder som används i kliniken. 

Efter fikat demonstrerar vi en stråldosberäkning för ett förenklat men realistiskt patientfall. Vi beskriver hur strålbehandling kan optimeras till en individuell patient, som kan varieras med avseende på olika anatomiska parametrar. Den inledande föreläsningen och de relaterade simuleringarna paketeras på ett sätt som gör det möjligt att använda i skolan.

Som avslutning vill vi gärna diskutera hur ett sådant paket kan vidareutvecklas för att på bästa sätt passa in i undervisningen, och för att inspirera till vidare studier i medicinsk strålningsfysik. 


Colours for energy - Part 2 – Solar cells (in English)

Target group: recommended for teachers in grades 7 - 9 and upper secondary school.
Course leader: Jens Uhlig, Division of Chemical Physics, Lund University with colleague.
Place: Kemicentrum
Maximum number of participants: 20 
 

Programme

Discussion topics for schools:

 • Physics: Solar energy, Atomic configurations, Potential energy, Conductivity
 • Chemistry: Atomic configurations, Electrolyte
   

Combination Part 1 & Part 2 of Colours for energy

Each of the two parts is freestanding and can be taken separate, combined they offer a deeper understanding of the principles of energy generation and could serve for an advanced project in Gymnasium 

In this program we will demonstrate and discuss the concepts of solar cells on the example of a dye sensitized solar cell. Dye sensitized solar cells are based on the energy gained through the absorption of light in a dye. For the assembly we deposit and anneal TiO2 micro-spheres on one of two conductive glasses, sensitize it with various colour agents and combine the two electrodes with an electrolyte. The students perform all or part of the assembly and discuss the concepts of charge generation/extraction and potential differences. The final product is a small solar cell that can be the basis to discuss solar energy production, efficiency, and usage. 

The full assembly includes the annealing of TiO2 in an oven at 200 degrees (could be prepared) and the use of 1 drop of electrolyte containing I/I3 that is prepared from potassium iodide and I2. The handling of these is fairly safe if performed with gloves in an advanced class.


Workshop om plast, nanopartiklar och miljöfunderingar 

Målgrupp: rekommenderas för lärare åk 4 – 9 och gymnasiet
Kursledare: Tommy Cedervall, Biokemi, Lunds universitet
Plats: Kemicentrum
Max antal deltagare: 20
 

Program

Plaster har revolutionerat mycket i vårt samhälle men har på senare tid också uppmärksammats mycket för dess miljöpåverkan. Nanoteknologi kan bli mänsklighetens räddare men kan också utgöra en fara för människa och miljö. I en workshop uppdelade på fyra moment kommer ni att lära er mer om plaster och nanopartiklar och hur vi här på universitet studerar problem och möjligheter runt nanoteknik.

Vi kommer att ge en introducerande föreläsning om plast i miljön, om nanomaterials egenskaper och om hur nanoplaster påverkar miljön på ett alldeles speciellt sätt. Vi kommer att presentera våra egna forskningsresultat inom området och hur de är länkade till workshopens olika moment. Vi har sammanställt vad som tidigare deltagare tyckt och uppfattat om workshopen och resultaten av sammanställningen kommer att presenteras.

Workshopen är från början anpassad till högstadiet och gymnasieelever. Men vi kommer vissa delar kan anpassas mot lägre åldrar. Workshopen innehåller en demonstrationslaboration, en räkneövning, en laborativ station, och en mikroskoperingsstation. Det betyder att man inte bara får insikter om plastproblem och nanomaterial egenskaper utan också får experimentell erfarenhet.


Miljödataprogrammering 

Målgrupp: rekommenderas för lärare åk 7 – 9 och gymnasiet
Kursledare: Harry Lankreijer, Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet och Ida Rasmark, Vattenhallen.
Plats: Vattenhallen Science Center
Max antal deltagare: 20 
 

Program

I denna workshop får du lära dig mer om klimatet och varför programmering är ett så viktigt verktyg för att kunna göra analyser. Du får bl a plotta Keelingkurvan och undersöka variationen av koldioxidhalten vid forskningsstationen Svartberget! Vi visar er de nyutvecklade programmeringsuppdrag för gymnasieelever som nu finns fritt tillgängliga på: https://lunduniversity.github.io/schoolprog-satellite/ 

Du får även ta del av Vattenhallens utställning om jorden och klimatet.

Annan information: Ta gärna med egen dator.


Anmälan till fortbildning 29 oktober 2021

När du fyller i nedanstående formulär så samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter Lunds universitet (ny flik)  

E-mejlformulär; *obligatoriska fält.
 

 1. Namn och kontaktuppgifter

 2. Lunch och fika

 3. Under lärarfortbildningsdagen serveras endast vegetarisk kost till lunch. Vänligen ange om ni har eventuella allergier.
 4. Val av aktiviteter

 5. *Här nedan anger du de aktiviteter du vill delta i under dagen. Ange ditt första-, andra- och tredjehandsval.
 6. Förmiddagen 09.00-12.00

 7. Fortbildningskurs (förstahandsval)
 8. Fortbildningskurs (andrahandsval)
 9. Fortbildningskurs (tredjehandsval)
 10. Eftermiddagen 13.00-16.00

 11. Fortbildningskurs (förstahandsval)
 12. Fortbildningskurs (andrahandsval)
 13. Fortbildningskurs (tredjehandsval)
 14. Faktureringsadress och organisationsnummer

 15. Det kostar 250 kr/lärare (inkl. lunch och fika) att delta på fortbildningsdagen. För att vi ska kunna skicka en faktura behöver vi din skolas faktureringsadress och organisationsnummer.

Arrangörer

Fortbildningsdagen arrangeras av Lunds universitet, Vattenhallen Science Center och FoU Skola, Kommunförbundet Skåne

Sidansvarig: web@vattenhallen.lu.se | 2021-09-14