Hoppa till huvudinnehåll

Lärarfortbildningsdagen


Fredagen den 28 oktober 2022 (V43) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med Skånes kommuner, på en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen.

Fortbildningsdagen börjar klockan 09.00 och avslutas klockan 15.30, inkluderat lunch. Ni väljer en aktivitet för förmiddagen och en aktivitet för eftermiddagen. Du kan även välja att vara med endast på för- eller eftermiddagen. I anslutning till lunchen får ni lyssna på ett kort lunchföredrag ”Hur vet mobilen var vi är? (Och får någon annan reda på det samtidigt?)” med Anders J Johansson, forskare på LTH inom radiosystem, Institutionen för elektro- och informationsteknik.

Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning. 

Sista dag för anmälan var den 9 oktober, 2022.

Då antal platser är begränsat i kurserna, fördelas platserna efter den tidpunkten som anmälan har skett.

Det kostar 250 kr/lärare (inkl. lunch och fika) att delta på fortbildningsdagen.
 

Kontakt

Jenny Rissler
Tel: 070 - 151 84 26   
jenny.rissler@vattenhallen.lu.se  


Information om Lärarfortbildningsdagen hittar du också på Facebook.
 Fortbildningskurser förmiddagen, kl. 09.00 - 11.30


Kom igång med programmering   

Målgrupp: rekommenderas för lärare i låg- och mellanstadiet
Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen Science Center.
Plats: Vattenhallen Science Center.
Max antal deltagare: 20
 

Beskrivning 
Ni får prova olika sätt och material om hur programmering kan introduceras för yngre elever. Några exempel som vi kommer att jobba med är dansprogrammering, Blue-Bot, robotmus, Edison robot, Kojo och Micro:bit. Vi pratar om sekvens, repetition, styrning och om skillnaden mellan block- och textprogrammering. 

Inga förkunskaper krävs. Ta gärna med din egen dator.


European Spallation Source, ESS
(in English)

Target group: teachers at grades 4-9
Course leader: Joanna Lewis, ESS.
Place: Vattenhallen Science Center, Lund University
Maximum number of participants: 12 
 

Description 
With the European Spallation Source currently under construction outside Lund, Sweden will soon be home to the world’s most powerful particle accelerator, which will be used to produce neutrons, allowing researchers from all over the world to look more closely at materials, atoms and interactions, than ever before.  As a tool of the future, today’s school students could join many hundreds of people who will work here in the coming decades when it is leading the way as a major international Research Facility. 

Jo Lewis, Public Engagement lead at ESS in Lund, will introduce the ESS and outline her plans for producing curriculum-linked resources for teachers across Sweden and elsewhere, to use in your own classrooms. Then you will get a chance to try out AcceleratAR - an app they are trialling in schools in conjunction with the University of Liverpool and Malmö Universitet. This uses simple folded paper cubes and a free app to create an Augmented Reality world where pupils can interact with particles, radiation, detectors, magnetism and particle accelerator components in a safe and creative virtual environment.


Colours for solar energy - What combines colours and light? 
(in English or Swedish) 

 
This course consists of two separate parts that can be taken separately or in combination.

Target group: recommended for teachers in upper secondary school
Course leader: Jens Uhlig, Division of Chemical Physics, Lund University with colleague.
Place: Kemicentrum, Lund University
Maximum number of participants: 20 
Other information: Build your own high-quality optical absorption and emission spectrometer for ~150 SEK. 

Solar cells and colours have so many things in common that one can hardy speak about one without the other. In this program we make this connection by showing you how to introduce and build a high-quality spectrometer. Then we apply this knowledge and build our own functioning solar cell with mandarin juice.
 

Description 
We discuss how light, colours and energy are connected and how we can use this connection to build a solar cell.

We then introduce a number of small experiments based on everyday materials (for example Ikea salad bowls, or overhead slides printed on laser printers) that can be used to illustrate these concepts to your students.

One novel system is a photo-spectrometer system that despite its simplicity teaches a scalable variety of concepts, starting at simple problem-based learning teaching the components of a spectrometer works, over an absorptions spectrometer that with a few tricks can produce high quality spectra to a unique home build emission spectrometer.

We offer to come to your school with our spectrometer kits to introduce and discuss colours, spectroscopy, and solar energy. 

Table top spectrometer set
Table top spectrometer set

Picture: Table top spectrometer set.


Framtidens energisystem – hur kommer det att se ut?   

Målgrupp: rekommenderas för lärare på högstadiet och gymnasiet
Kursledare: Per Svenningsson och Alexandra Nikoleris, Miljö- och Energisystem, Lunds universitet
Plats: V-huset, Lunds universitet
Max antal deltagare: 20

Obs! Denna kurs är fullbokad!
 

Beskrivning 
Redan idag produceras mycket av Sveriges el och värme med liten klimatpåverkan. Men för att vi ska nå våra klimatmål och begränsa den globala uppvärmningen måste hela energisystemet vara klimatneutralt. Och det räcker inte med att betrakta Sverige, eftersom vår import har en stor fossil ”ryggsäck”. I denna kurs går vi igenom hur Sveriges energisystem ser ut idag, vilka möjligheter det finns och diskuterar vägar framåt. Exempel på aspekter som vi kommer att beröra under denna kurs är: 

  • Dagens energisystem - vad energi används till, hur mycket, och med vilka energislag? 
  • Idag använder vi energi ineffektivt, till exempel i byggnader. Ska vi lära oss att släcka ljuset efter oss och duscha mer sällan eller kortare (beteende) eller ska vi skaffa tekniska system som hjälper till? Eller en kombination? 
  • Alla dina prylar - hur mycket (och vilken) energi har använts för att tillverka och transportera dem? 
  • Storleksordningar och konflikter i markanvändning, hur mycket vind och sol får vi plats med och var? 

Ni kommer att få en föreläsning, och vi kommer även att jobba i grupp med enkla exempel, som ska kunna ge idéer till er undervisning.


Medicinsk strålningsfysik – strålbehandling i teori och praktik

Målgrupp: rekommenderas för lärare på gymnasiet
Kursledare: Crister Ceberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet
Plats: Lunds universitetssjukhus 
Max antal deltagare: 12 
 

Beskrivning 
Medicinsk strålningsfysik handlar om strålningens växelverkan och biologiska effekter, och ger den tvärvetenskapliga grunden för att optimera användningen av strålning inom hälso- och sjukvård för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Vi utbildar legitimerade sjukhusfysiker, som är sjukvårdens och samhällets experter på strålningstillämpningar och strålskydd, och som arbetar nära tillsammans med annan vårdpersonal bland annat inom strålskydd, strålbehandling, röntgen, MR-avbildning, samt nukleärmedicin. 

Under denna kurs kommer vi att ägna oss åt ett exempel på strålbehandling, där joniserande strålning används för att behandla en cancersjuk patient. Vi börjar med en inledande föreläsning, där vi beskriver de fysikaliska och strålningsbiologiska grunderna för strålbehandling, såväl som de avancerade tekniker och dynamiska behandlingsmetoder som används i kliniken. 

Efter fikat demonstrerar vi en stråldosberäkning för ett förenklat men realistiskt patientfall. Vi beskriver hur strålbehandling kan optimeras till en individuell patient, som kan varieras med avseende på olika anatomiska parametrar. Den inledande föreläsningen och de relaterade simuleringarna paketeras på ett sätt som gör det möjligt att använda i skolan. 

Som avslutning vill vi gärna diskutera hur ett sådant paket kan vidareutvecklas för att på bästa sätt passa in i undervisningen, och för att inspirera till vidare studier i medicinsk strålningsfysik. 


Partiklar och luftkvalitet 

Denna kurs består av två delar som kan väljas separat eller i kombination.

Målgrupp: rekommenderas för lärare på högstadiet och gymnasiet
Kursledare: Christina Isaxon, Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet
Plats: IKDC, Lunds universitet
Max antal deltagare: 15 
 

Beskrivning 
Andas bör vi annars dör vi. Men med luften vi andas kommer en rad luftburna föroreningar som påverkar vår hälsa. Ett aktuellt exempel är luftburen smitta. Dålig luftkvalitet är även direkt kopplad till miljontals dödsfall och världshälso-organisationen uppskattar att luftföroreningar dödar fler än alla andra typer av föroreningar tillsammans.Aerosolpartiklar påverkar även klimatet genom att absorbera och reflektera inkommande strålning, och spelar en nyckelroll för molnbildning.
Luftburna partiklar genereras naturligt av vinden, när vågor bryts, i vulkanutbrott och i kemiska reaktioner av biogena gaser i atmosfären. Men de genereras också i hög grad av oss människor genom exempelvis förbränning, industriprocesser, sophantering och jordbruk. 

Passa på att lära dig mer om detta tvärvetenskapliga och aktuella ämne för att kunna integrera det i undervisningen. Kursen omfattar en introducerande föreläsning om partiklarna i luften som omger oss – vad är partiklarna i vår luft, vart de ifrån och hur de påverkar människor och miljö. Därefter kommer vi tillsammans genomföra ett par laborationer som demonstrerar partiklarnas källor, storlek och koncentration, samt hur partiklarna påverkar människors hälsa och atmosfären. 

I korthet vad vi kommer titta på:

  • Allmän introduktion om aerosolpartiklar i luften omkring oss.
  • Biologiska partiklar och smittspridning.
  • Källor till partiklar - från skogsbränder till avgasrör.
  • Hur mycket partiklar fastnar i våra lungor?
  • Hur påverkar de vår hälsa?Fortbildningskurser eftermiddagen, kl. 13.00 - 15.30


Tvärvetenskaplig arkeologi och innovativ pedagogik vid Uppåkra Arkeologiska Center   

Målgrupp: rekommenderas för lärare i låg- och mellanstadiet
Kursledare: Sofia Winge, Uppåkra Arkeologiska Center
Plats: Vattenhallen Science Center
Max antal deltagare: 20 

Beskrivning 
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center (Uppåkrastiftelsen) tar emot tusentals elever varje år på fornlämningen Uppåkra, som ligger mellan Lund och Malmö. Åkermarken döljer en av Norra Europas största och fyndrikaste bosättningar under järnåldern, men att materiella lämningar saknas ovan jord gör historien abstrakt och innebär en stor utmaning för Uppåkras vetenskapspedagoger/arkeologer. Därför arbetar vi med innovativ pedagogik och delaktighet enligt vad vi kallar Uppåkramodellen för att väcka elevernas nyfikenhet och lust som en ingång till det livslånga lärandet. 

Under den här sessionen berättar vi mer om den tvärvetenskapliga arkeologin utifrån olika innovativa pedagogiska projekt som Uppåkrastiftelsen arbetar med, och som kan användas av lärare i Uppåkras närområde men också i klassrummet på ett nationellt och internationellt plan. Bland annat kommer vi att prata om Sparbanken Skånes arkeologiskola, ett pedagogiskt program som riktar sig till årskurs 5, där barnen delaktiga i att skriva historien om Uppåkra. I det unika projektet Tandmysteriet har elevernas arkeologiska upptäckter analyserats på MAXIV och ESS systeranläggning ISIS, med det långsiktiga målet att väcka elevernas nyfikenhet till naturvetenskapliga ämnen och forskning. Vi kommer också att prata om Uppåkra i Minecraft Education, och på vilket sätt detta är ett kraftfullt pedagogiskt redskap som talar barnens eget språk.

Vi kommer efter presentationen även att känna och lukta på historien, prata om hur vi genom olika sinnen och kreativa lösningar kan fängsla eleverna, och ta del av Uppåkrastiftelsens filmmaterial som har tagits fram för att användas i klassrummet.


MAX IV - Shining Light on Global Challenges  

Target group: recommended for teachers in intermediate level and upper (senior) level of compulsory school
Course leader: Emelie Hilner, MAXIV
Place: MAX IV Laboratory, Lund University
Max number of participants: 20
 

Description 
MAX IV is Sweden’s synchrotron X-ray source. Home to sixteen state of the art experiment stations supporting researchers from all over the world in investigations targeting several of the UN Global Goals.

The research projects span through everything from energy generation to the future of food and more accurate climate modelling.

In this course you will get a tour and an overview of the facility as well as a connection from recent research projects, to easy and accessible experiments using light. We hope to provide a basis for how to talk about large research facilities and the possibilities they bring.


Jorden och klimatet 

Målgrupp: rekommenderat för lärare i högstadiet 
Kursledare: Johan Gren, och Rolf Niemann, Vattenhallen Science Center. 
Plats: Vattenhallen Science Center
Max antal deltagare: 20

Obs! Endast en plats kvar!

Beskrivning 
Denna kurs omfattar en föreläsning om jorden och klimatet, ur ett historiskt perspektiv. Vi tar hjälp av Vattenhallens utställning om "Jorden och klimatet genom tiderna". Vi kommer också att se på några enkla klimatlaborationer, miljödataprogrammering och en laboration om vindkraft. 


Partiklar och luftkvalitet - bygg din egen sensor

Denna kurs består av två delar som kan väljas separat eller i kombination.

Målgrupp: rekommenderas för lärare på högstadiet och gymnasiet
Kursledare: Erik Ahlberg, IKDC och CEC, Lunds universitet
Plats: Lunds universitet
Max antal deltagare: 15 
 

Beskrivning 
Under eftermiddagens kurs får ni delar till och instruktioner för att bygga ihop er egen sensor för monitorering av luftkvalité – att placera på skolgården och bli en del av det världsomspännande Citizen Science nätverket. Sensorn är gjord för att placeras utomhus och kan kopplas upp mot molnet så att den laddar upp data. 

Ni kommer även få med er en kort introduktion till luftkvalité, luftmätningarna som pågår vid Hyltemossa mätstation, samt till hur ni kopplar upp sensorn till nätet för att se mätdata från er sensor - och sensorer över hela världen - för att använda detta i undervisningen kring luftkvalité.  


Colours for solar energy - build your own solar cells
(in English) 

This course consists of two separate parts that can be taken separately or in combination.

Target group: recommended for teachers in upper secondary school
Course leader: Jens Uhlig, Division of Chemical Physics, Lund University with colleague.
Place: Kemicentrum
Maximum number of participants: 20 
 

Description 
We are building a die sensitized solar cell and discuss the basic principles behind their function.

In this course we will start with some prepared materials. The task can be performed, with an advanced class, in two hours.

We also offer a kit (and a scientist) to come to your (advanced) school class to perform this experiment and discuss with your students how to harvest solar energy. 

Image and principle of dye-sensitized solar cellImage and principle of dye-sensitized solar cell

 

Picture: Image and principle of dye-sensitized solar cell.


European Spallation Source, ESS (in English)   

Target group: recommended for teachers in upper secondary school
Course leader: Joanna Lewis, ESS
Place: ESS
Maximum number of participant: 12 
 

Description 
With the European Spallation Source currently under construction outside Lund, Sweden will soon be home to the world’s most powerful particle accelerator, which will be used to produce neutrons, allowing researchers from all over the world to look more closely at materials, atoms and interactions, than ever before.  As a tool of the future, today’s school students could join many hundreds of people who will work here in the coming decades when it is leading the way as a major international Research Facility. 

Come for a visit of the site, where we will show you behind the scenes. The buildings are now complete, but installation is ongoing on all areas of ESS including the linear accelerator, the target station and the instrument and experimental halls. Some components are installed and are being commissioned and tested. This means places on the visit are strictly limited to 12, and the exact areas to be visited is subject to change at short notice.


Arrangörer

Fortbildningsdagen arrangeras av Lunds universitet, Vattenhallen Science Center och Skånes kommuner.